Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT

AKTUALNOŚCI


2018-07-09 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie

Siekierczyn 200 A

59-818 Siekierczyn

Tel./fax 757221728

e-mail szkola@siekierczyn.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn.

Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

1. Postępowanie prowadzone - z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) – podstawa art. 4 pkt 8.

2. Od niniejszego zapytania i rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 65 lub 75 cali – 2 szt.

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego sprzętu i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru. Warunki gwarancji określa załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na adres Zamawiającego, zamontowany
oraz zostanie przeprowadzone szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu,
w terminie najpóźniej do 30.11.2018 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

 

 1. Opatrzona pieczątką firmową;
 2. Posiadać datę sporządzenia;
 3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione
  w formularzu ofertowym;
 2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 3. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1.         Termin złożenia oferty: do 24.08.2018 r., do godz.12.00.

2.         Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia należy przesłać na adres Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie, Siekierczyn 200 A, 59 – 818 Siekierczyn lub na adres mailowy: szkola@siekierczyn.pl

              3.         Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

              4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5.         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.szkola.siekierczyn.pl

 

VI.  OCENA OFERT

 Kryterium stanowi nie tylko cena, ale również, parametry techniczne, sprawność i reagowanie serwisu oraz okres i warunki gwarancji.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem:
  www.szkola.siekierczyn.pl
 2. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor szkoły pod numerem telefonu 757221728 oraz adresem e-mail: szkola@siekierczyn.pl

 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, w tym także po terminie składania ofert, bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,
 2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,
 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy,
 4. Załącznik nr 4 Wzór protokołu odbioru,
 5. Załącznik nr 5 Warunki gwarancji.
Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 101810 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012