Telefon kontaktowy75 7221728
E-mail kontaktowyszkola@siekierczyn.pl
O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEKIERCZYNIE

Pierwsze lata powojenne były bardzo trudnym czasem dźwigania z ruin życia społecznego, gospodarczego, odbudowy i organizowania prawie wszystkiego od podstaw.

Ziemie Zachodnie i Północne, które przypadły Polsce w wyniku postanowień jałtańskich i poczdamskich były terenem, na którym polskie życie narodowe, w tym również szkolnictwo, trzeba było budować praktycznie od zera. Od tego, kto je tworzył, zależało tempo i jakość zmian.

Siekierczyn miał to szczęście, że znalazła się tu grupa ludzi pełnych zapału, determinacji i obdarzonych umiejętnościami organizatorskimi. Szkoła Podstawowa w Siekierczynie była jedną z pierwszych placówek na terenie powiatu lubańskiego i ówczesnego województwa wrocławskiego.

Rok szkolny rozpoczął się w listopadzie 1945 r. W dzienniku lekcyjnym z tego czasu znajdujemy zapis: „12.11.1945 r. – uroczyste otwarcie szkoły oraz rozpoczęcie roku szkolnego 1945/46.”

Strona z dziennika klasy III w roku szkolnym 1945/46

W tym dniu naukę w siedmiu klasach rozpoczęło 50 uczniów. Obwód szkoły obejmował wówczas: Siekierczyn, Wyrębę, Nową Karczmę, Rudzicę. Nauka odbywała się w budynku tzw.„zielonej szkoły” – dzisiejsza świetlica szkolna.

Rozpoczęcie pracy oświatowej możliwe było dzięki pełnej poświecenia pracy pierwszego grona pedagogicznego, w skład którego wchodzili: kierownik szkoły Albin Kożuszyński oraz nauczyciele: Weronika Tracz, Katarzyna Słonecka, Jadwiga Kassik i Adam Słonecki.

Pan Albin Kożuszyński       Od lewej: p. K. Kożuszyńska, p. W. Tracz, p. A. Kożuszyński, p. K. Słonecka, p. J. Kassik

Mijały koleje miesiące i lata. Wraz z napływem ludności zwiększała się liczba uczniów, rozrastało się grono pedagogiczne, wobec czego coraz bardziej odczuwalny stawał się brak odpowiedniego budynku.

Pokój nauczycielski w budynku nr 2 – „Stara Szkoła”.
Trzeci od lewej pan Karol Lisowski.
Objął stanowisko kierownika szkoły w wieku 24 lat.

Sale lekcyjne mieściły się w zielonej szkole, dawnej ewangelickiej plebanii, Domu Ludowym – obecnym Domu Kultury, remizie strażackiej i w budynku, który dziś nazywamy starą szkołą.

Nauczyciele oraz kierownicy pani Weronika Tracz, pan Wiesław Sasin borykali się z wieloma bardzo trudnymi problemami dydaktycznymi, wychowawczymi i organizacyjnymi.

Od lewj: pani Weronika Tracz i pan Wiesław Sasin.

Szkoła, wypełniając swoje obowiązki wobec dzieci, podejmowała również działania o charakterze społecznym, takie jak:

Wiele podjętych wtedy inicjatyw jest kontynuowanych do dziś. Między innymi sklepik szkolny, który powstał w 1957 roku działa nieprzerwanie już 49 lat.

Z czasem koniecznością stała się budowa nowej szkoły. W tym czasie placówka kierował pan Karol Lisowski.

To, co zasługuje na ogromny szacunek, to zaangażowanie mieszkańców w życie szkoły. Kierownictwo i nauczyciele zawsze mogli liczyć na ich pomoc . Mieszkańcy wspierali szkołę nie tylko poprzez gromadzenie funduszy na różne cele, ale także podejmując prace służące dobru dzieci.

Dużą pomocą służyli zawsze członkowie Komitetu Rodzicielskiego, późniejszej Rady Rodziców, której przewodniczącymi byli między innymi: panie Stanisława Nawrocka, Agnieszka Graczkowska, Regina Grabowska, Wanda Urbańska i panowie: Jan Hubicki, Czesław Furmanowicz, Michał Tracz, Mieczysław Zielonko, Stefan Kontowicz, Stanisław Turczak, Tadeusz Kosowski.

W tym miejscu warto przytoczyć taki fakt:

Po ukończeniu budowy szkoły postanowiono zakupić telewizor, który do południa miał służyć uczniom, a po południu mieszkańcom wsi. Ofiarność ludzi, nawet tych , którzy nie mieli dzieci w szkole, była tak duża, że zakupiono jeszcze 2 radioodbiorniki (aparat radiowy).

W nowym budynku kadra wprowadzała w życie nowe metody i formy pracy. Absolwenci liceów pedagogicznych z zapałem nieśli kaganek oświaty. Uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich zdolności, uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań i pracując w organizacjach społecznych.

W tym czasie szkołą kierowali pan Zbigniew Trojniak i pani Anna Kładoczna.

Od lewj: pan Zbigniew Trojniak i pani Anna Kładoczna.

Lata 70 – te przyniosły kolejne zmiany. Powstała wówczas Zbiorcza Szkoła Gminna, która miała być zaczątkiem 10 – latki. Pierwszym dyrektorem ZSG był pan Andrzej Kuźniar.

Pan Andrzej Kuźniar

Następcami pana Andrzeja Kuźniara na stanowisku dyrektora ZSG byli kolejno pan Stanisław Czajka i pan Henryk Nawrocki.

Od lewj: pan Stanisław Czajka i pan Henryk Nawrocki.

Lata 80 – te to bardzo trudny okres, ale dzięki rozsądkowi i poczuciu odpowiedzialności kierujących szkołą i pracowników szkoła wypełniała swoje obowiązki. Dzieci uczyły się i bawiły, odnosiły sukcesy na konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, prężnie działały szkolne kółka i organizacje.

W tych latach kolejno kierowały szkołą: pani Ludwika Miłaszewska, pani Zofia Brodziak, pani Stefania Sawicz.

Od lewj: pani Ludwika Miłaszewska, pani Zofia Brodziak i pani Stefania Sawicz.

11.05 1991 roku staraniem ówczesnego dyrektora p. Stefanii Sawicz – Skowrońskiej oraz całej społeczności szkoła otrzymała imię Henryka Sienkiewicza, tego dnia odbyła się również uroczystość poświęcenia sztandaru. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, co roku odbywa się święto szkoły.

Lata 90 – te to także dyskusje o oświacie oraz wprowadzenie reformy systemu edukacji.

W 1999 r. istniała jeszcze szkoła podstawowa oraz gimnazjum, od roku 2000 działa Gminna Szkoła Podstawowa w Siekierczynie. Przed nią stanęły nowe wyzwania na miarę 21 wieku. Pod kierunkiem dyrektora Franciszka Fleszara tworzono Program Wychowawczy Szkoły, Misję, Wizję, Wzór Absolwenta.

Pan Franciszek Fleszar.

Od 1 stycznia 1992 roku organem prowadzącym szkołę jest gmina Siekierczyn. Wójt gminy pan Janusz Niekrasz dokłada wszelkich starań, aby szkoła funkcjonowała bez większych problemów i aby stale poprawiały się warunki pracy i nauki.

W 2002 r. w wyniku konkursu mgr Janina Hładyk objęła stanowisko dyrektora naszej placówki. Dbała o rozwój naszej szkoły, o jej promocję w środowisku lokalnym. Rok za rokiem mijał. W szkole trwała wytężona praca, wdrażano w życie założenia strukturalnej reformy oświaty, kultywowano tradycje naszej placówki.

W 2006 r. szkoła obchodziła 60- lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyło się bardzo uroczyste Święto Szkoły pod hasłem „Szkoła łączy pokolenia.” Przybyło do naszej placówki wielu byłych pracowników oraz uczniów

W 2008 r. funkcję dyrektora naszej szkoły powierzono p. mgr Annie Skowrońskiej, dotychczasowej zastępcy, która zarządza nią obecnie. Przeprowadza naszą szkołę przez kolejną reformę oświatową, przygotowuje naszą placówkę do przyjęcia sześciolatków, koordynuje unijne programy, które wpływają na zmianę oblicza naszej szkoły, realizuje zadania i wyzwania, jakie stawia dzisiejsza rzeczywistość. Problemy demograficzne łomocą do drzwi szkół w naszej gminie. Zmniejsza się ilość uczniów i przed władzami gminy stoją nowe wyzwania, jak efektywnie kształcić i jak zorganizować sieć szkół na naszym terenie.

Linki:

Projekt z klasą
Stronę dwiedziło: 120125 osób.
AKTUALNOŚCI | O SZKOLE | DOKUMENTY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT
Copyright © SP w Siekierczynie - 2012